Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKYČÁST 1. – VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY


I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) blíže specifikují práva a povinnosti

Prodávajícího, kterým je obchodní společnost Filius Investments SE., IČ: 29261082, DIČ: CZ29261082,

se sídlem Praha 4, K Dolům 200/13, PSČ 143 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským

soudem v Praze , oddíl H, vložka 369, a Kupujícího, kterým může být fyzická nebo právnická osoba, a

to podnikatel nebo spotřebitel.

Kontaktní údaje Prodávajícího jsou tyto:

Filius Investments SE

IČ: 29261082

DIČ: CZ29261082

se sídlem Praha 4, K Dolům 13/200, PSČ 143 00

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl H, vložka 369

telefon: +420 775423423

mail: info@zlatoproradost.cz

webové stránky: www.zlatoproradost.cz

adresa podnikové provozovny: Praha 4, Jihlavská 74, PSČ 142 00

Je-li smluvní stranou podnikatel (kupuje zboží za účelem jeho dalšího prodeje, tj. za účelem

podnikání), řídí se vztahy neupravené těmito VOP zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoník, v

platném znění (dále jen „občanský zákoník“).

Je-li smluvní stranou spotřebitel (kupuje zboží za jiným účelem než pro podnikání), řídí se vztahy

neupravené těmito VOP zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a zákonem č.

634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění (dále jen „zákon o ochraně spotřebitele“).

Tyto VOP jsou vypracovány v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 občanského zákoníku.

II. VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ„Spotřebitelská smlouva“ je smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiná smlouva, pokud smluvními

stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel, resp. Prodávající.

„Prodávající“ je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné

podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů

prodává Kupujícím výrobky nebo poskytuje služby. Prodávajícím je společnost Filius Investments SE.,

IČ: 29261082, DIČ: CZ29261082, se sídlem Praha 4, K dolům 200/13, PSČ 143 00 , zapsaná v

obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Praze, oddíl H, vložka 369.

„Kupující“ je fyzická nebo právnická osoba, která může být podnikatelem nebo spotřebitelem

a) Kupující spotřebitel je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní

nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá

služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami. Smluvní vztah mezi

Prodávajícím a Kupujícím spotřebitelem se řídí těmito všeobecnými obchodními podmínkami,

občanským zákoníkem a zákonem o ochraně spotřebitele.

b) Kupující podnikatel je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo

jiné podnikatelské činnosti. Smluvní vztah mezi Prodávajícím a Kupujícím podnikatelem se řídí těmito

všeobecnými obchodními podmínkami a občanským zákoníkem.

„Elektronickým obchodem“ se rozumí Elektronický obchod provozovaný Prodávajícím, který je

reprezentován souborem internetových stránek a aplikací Elektronického obchodu na stránkách

www.efise.cz

„Prostředky komunikace na dálku“ umožňují uzavřít smlouvu bez současné fyzické přítomnosti

smluvních stran. Prostředky komunikace na dálku se rozumí zejména neadresovaný tisk, adresovaný

tisk, typový dopis, reklama v tisku s objednávkovým tiskopisem, katalog, telefon s (lidskou) obsluhou,

telefon bez (lidské) obsluhy (automatický volací přístroj, audiotext), rozhlas, videotelefon (telefon s

obrazovkou), videotext (mikropočítač a televizní obrazovka), elektronická pošta, faxový přístroj,

televize (televizní nákup, teleshopping), veřejná komunikační síť (např. internet).

„Kupní smlouva“ je dvoustranným právním úkonem, kterým se Prodávající zavazuje dodat Kupujícímu

movitou věc (zboží) určenou jednotlivě nebo co do množství a druhu a převést na něho vlastnické

právo k této věci a Kupující se zavazuje zaplatit Prodávajícímu kupní cenu.

III. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVYIII.1 Jednotlivé způsoby uzavření Kupní smlouvy

Kupní smlouva může být uzavřena některým z těchto způsobů:

a) prostřednictvím Elektronického obchodu

Kupující může provádět objednávání zboží nabízeného Prodávajícím v Elektronickém obchodě

výhradně buď prostřednictvím vytvořeného uživatelského účtu Kupujícího (dále jen jako „uživatelský

účet“) nebo prostřednictvím jednorázového přihlášení do Elektronického obchodu, a to na webovém

rozhraní Elektronického obchodu provozovaného Prodávajícím.

Při zakládání a správě uživatelského účtu je Kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny

údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je Kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat.

Údaje uvedené Kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou Prodávajícím považovány

za správné a pravdivé. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem.

Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho

uživatelského účtu a bere na vědomí, že Prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti

ze strany Kupujícího. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

Prodávající může zrušit jakýkoliv uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy Kupující svůj

uživatelský účet dlouhodobě nevyužívá, či v případě, kdy Kupující poruší své povinnosti z Kupní

smlouvy (včetně obchodních podmínek). O zrušení uživatelského účtu je Prodávající povinen

Kupujícího elektronicky informovat, a to na emailovou adresu uvedenou v příslušném zrušeném

uživatelském účtu. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to

zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Prodávajícího, popř.

nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

Pokud není dále stanoveno jinak, dochází v případě Elektronického obchodu k uzavření Kupní

smlouvy v okamžiku, kdy je Kupujícímu doručena akceptace (přijetí) objednávky Prodávajícím, tj. v

okamžiku doručení přijetí návrhu na uzavření Kupní smlouvy učiněného ze strany Kupujícího.

Uzavření Kupní smlouvy bez sjednání všech jejích náležitostí stanovených občanským zákoníkem a

povinně vyplňovaných Kupujícím v objednávce je ve smyslu ustanovení § 1726 občanského zákoníku

vyloučeno.

Po obdržení objednávky učiněné ze strany Kupujícího, Prodávající potvrdí Kupujícímu obratem

doručení objednávky, a to formou automaticky generované e-mailové zprávy odeslané na adresu

Kupujícího uvedenou v uživatelském účtu nebo v objednávce obsahující buď

i) akceptaci (přijetí) objednávky, na základě které dojde k uzavření Kupní smlouvy nebo

ii) odmítnutí objednávky z jakéhokoliv důvodu či bez udání důvodu, kdy nedojde k uzavření Kupní

smlouvy.

b) osobně v provozovně Prodávajícího

Objednávku ke koupi zboží od Prodávajícího je Kupující oprávněn učinit i osobně v provozovně

Prodávajícího.

Po obdržení objednávky učiněné ze strany Kupujícího, Prodávající Kupujícímu stejnou formou, jakou

obdržel objednávku, takovou objednávku buď

i) potvrdí nebo

ii) odmítne z jakéhokoliv důvodu či bez udání důvodu, kdy nedojde k uzavření Kupní smlouvy.

K uzavření Kupní smlouvy osobně na prodejně Prodávajícího dochází okamžikem přijetí objednávky

Kupujícího Prodávajícím, pokud nebyla tato Prodávajícím odmítnuta. Potvrzení či odmítnutí

objednávky může být učiněno ústně nebo na přání zákazníka písemně.

c) dopisem, emailem nebo telefonicky

Objednávku ke koupi zboží od Prodávajícího je Kupující oprávněn učinit i dopisem adresovaným

Prodávajícímu, emailem nebo telefonicky.

Prodávající je oprávněn po obdržení objednávky učiněné ze strany Kupujícího stejnou formou, jakou

obdržel objednávku, tuto objednávku z jakéhokoliv důvodu či bez udání důvodu odmítnout, kdy

nedojde k uzavření Kupní smlouvy.

K uzavření Kupní smlouvy dopisem, emailem nebo telefonicky dochází okamžikem přijetí objednávky

Kupujícího Prodávajícím, pokud nebyla tato Prodávajícím odmítnuta.

III.2 Společná ustanovení pro jednotlivé způsoby uzavření Kupní smlouvy

Kupující bere na vědomí, že u zboží nabízeného Prodávajícím, u něhož doposud nedošlo k jeho emisi,

je cena uvedená v emisním plánu pouze orientační a může dojít k její změně.

V případě Elektronického obchodu u zboží, které je takto označeno, není možné činit závazné

objednávky, ale toliko nezávazné rezervace. Po provedení emise rezervovaného zboží zašle

Prodávající Kupujícímu informaci o množství a ceně rezervovaného zboží, která má charakter nabídky

k uzavření Kupní smlouvy, a kterou je Kupující oprávněn buď přijmout, nebo nepřijmout. Pokud

Kupující nabídku přijme, dojde tímto okamžikem k uzavření Kupní smlouvy.

Veškeré nabídky na uzavření Kupní smlouvy učiněné Kupujícím jsou závazné a neodvolatelné,

přičemž takovou nabídku může Kupující zrušit pouze tehdy, pokud zrušovací projev dojde druhé

straně před doručením nabídky nebo současně s ním.

Kupující je povinen činit veškeré nabídky na uzavření Kupní smlouvy tak, aby nejednal nedbale, bez

vážného úmyslu či bez potřebného rozmyslu a opatrnosti, jinak je srozuměn s tím, že jeho jednáním

může vzniknout Prodávajícímu škoda.

Kupující bere na vědomí, že Prodávající je oprávněn dle svého uvážení v závislosti na charakteru

objednávky nebo rezervace (způsob objednávky, množství zboží, výše kupní ceny, osoba Kupujícího,

předpokládané náklady na dopravu, apod.) požádat Kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky

nebo rezervace, a to buď telefonicky, nebo emailem. Pokud tak Kupující neučiní, nebo tak neučiní

dostatečně věrohodným způsobem, je Prodávající oprávněn takovou objednávku nebo rezervaci

odmítnout. Prodávající je taktéž oprávněn objednávku nebo rezervaci odmítnout dle svého uvážení v

případě, kdy tato působí nevěrohodně, je učiněna jinou osobou než Kupujícím, nebo vzbuzuje

pochybnosti o své pravosti a úmyslu řádného splnění případné Kupní smlouvy.

Učiněním nebo přijetím objednávky Kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito VOP, které obsahují

rovněž reklamační řád, a že s nimi bezvýhradně souhlasí. Tyto VOP jsou nedílnou součástí uzavřené

Kupní smlouvy a jsou neomezeně přístupné na internetových stránkách Elektronického obchodu

www.zlatoproradost.cz , a to ve všech jejich verzích včetně verze aktuální, což umožňuje jejich archivaci

a reprodukci. Tyto VOP jsou k dispozici v tištěné podobě i v provozovně Prodávajícího.

Okamžikem uzavření Kupní smlouvy mezi Kupujícím a Prodávajícím jsou smluvní strany takovou

smlouvou vázány a vznikají jim vzájemná práva a povinnosti z Kupní smlouvy vyplývající.

Prodávající dále v souladu s ustanovením § 1740 odst. 3 občanského zákoníku vylučuje přijetí nabídky

s dodatkem nebo odchylkou.

Prodávající je oprávněn u jakéhokoliv jím nabízeného zboží stanovit maximální možné množství,

které je možné Kupujícím objednat a Prodávajícím dodat, přičemž stanovení tohoto limitu je pro

Kupujícího závazné a Kupující není oprávněn tento limit jakkoliv překročit či obejít. Kupující není

oprávněn tento limit jakýmkoliv, byť legálním způsobem, obcházet, jinak se vystavuje možnosti

Prodávajícího takovou objednávku odmítnout nebo odstoupit od příslušné Kupní smlouvy. Kupující a

Prodávající se mohou dohodnout, že tento limit nebude ve sjednaných případech aplikován.

Kupující bere na vědomí, že veškerá prezentace zboží umístěná na webovém rozhraní Elektronického

obchodu Prodávajícího nebo vystavená v prodejně Prodávajícího je informativního charakteru a

Prodávající není povinen uzavřít Kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2

občanského zákoníku se na základě dohody Kupujícího a Prodávajícího nepoužije.IV. PLATEBNÍ PODMÍNKYVeškeré ceny zboží uváděné Prodávajícím jsou uváděny včetně DPH, vyjma použitého zboží a jsou

platné v okamžiku učinění objednávky příslušného zboží Kupujícím. Kvalita u použitých mincí

odpovídá charakteru použité zboží a je i takto prodáváno, kupující bere na zřetel že kupuje zboží je

prodáno dle zákona o DPH ,, prodej zboží ve zvláštním režimu ,, Prodávající je oprávněn ceny zboží

kdykoliv upravit nebo změnit, toto se však netýká zboží, které již bylo objednáno Kupujícím. Toto

ustanovení VOP se nepoužije pro rezervace zboží nabízeného Prodávajícím, u něhož doposud nedošlo

k jeho emisi dle článku III.2 těchto VOP.

Kupní cena za se považuje za uhrazenou dnem připsání celé kupní ceny na účet Prodávajícího nebo

dnem provedení její úhrady v hotovosti k rukám Prodávajícího.

Konkrétní způsob úhrady kupní ceny je oprávněn si vybrat Kupující v rámci prováděné objednávky.

Pokud není sjednán způsob úhrady kupní ceny dle bodů 1. až 3., platí způsob úhrady kupní ceny dle

bodu 1.

V případě, že má být zboží dle Kupní smlouvy dodáno mimo ČR, je způsob úhrady kupní ceny možný

jen bezhotovostním platebním příkazem před dodáním zboží. V případě, že má být zboží dle Kupní

smlouvy dodáno mimo EU, je způsob úhrady kupní ceny možný jen bezhotovostním platebním

příkazem před dodáním zboží, a navíc je Prodávající oprávněn navýšit kupní cenu o zákonné clo.

Úhradu kupní ceny lze provést některým z následujících způsobů:

1. Na dobírku

Úhrada kupní ceny probíhá v hotovosti oproti předání zboží dopravcem (včetně daňového dokladu) a

převzetí zboží Kupujícím. Za provedení úhrady kupní ceny dobírkou je Prodávající oprávněn účtovat

poplatek v jím stanovené výši, s nímž vyslovuje Kupující odesláním své objednávky výslovný souhlas.

2. Hotově v provozovně Prodávajícího

Úhrada kupní ceny probíhá v hotovosti oproti předání zboží pracovníkem Prodávajícího a převzetí

zboží Kupujícím a předání daňového dokladu pracovníkem Prodávajícího Kupujícímu, a to při

osobním odběru zboží v prodejně Prodávajícího. Provedení tohoto způsobu úhrady kupní ceny je

omezeno ustanovením § 4 zákona č. 254/2004, o omezení plateb v hotovosti, v platném znění, kde je

uvedena maximální částka pro provedení platby v hotovosti.


3. Bezhotovostním platebním příkazem

Úhrada kupní ceny probíhá bezhotovostně na základě zálohové faktury vystavené Prodávajícím nebo

výzvy k platbě učiněné Prodávajícím. Zboží je Prodávajícím dodáno po provedení úhrady kupní ceny

na adresu uvedenou Kupujícím v objednávce resp. dle zvoleného způsobu dodání. Kupní cena je v

tomto případě splatná do 5 pracovních dnů ode dne doručení zálohové faktury nebo výzvy k platbě

Kupujícímu. Úhradu je Kupující povinen provést s uvedením variabilního, popř. i specifického,

symbolu určeného Prodávajícím.

Více o platebních podmínkách naleznete v kategorii Jak platit.


V. DODÁNÍ ZBOŽÍV.1 Jednotlivé způsoby dodání zboží

Prodávající je povinen dodat Kupujícímu zakoupené zboží některým z následujících způsobů:

a) dodáním na dobírku na adresu prokazatelně sdělenou Kupujícím jako dodací adresa. Kupující je

oprávněn odmítnout dodat Kupujícímu zboží na dobírku, je však povinen o tom Kupujícího

informovat a umožnit mu volbu jiného způsobu úhrady kupní ceny, pokud se již v minulosti stalo, že

si Kupující zboží zaslané na dobírku opakovaně nevyzvedl nebo jej Prodávajícímu opakovaně bez

relevantního důvodu vrátil. V případě, kdy Kupující jiný způsob úhrady kupní ceny nezvolí, má se za

to, že úhrada bude probíhat dle článku IV. bod 4., když tuto fakturu je Prodávající povinen Kupujícímu

vystavit a zaslat bez zbytečného odkladu.

V případě dopravy zboží ke Kupujícímu je Prodávající oprávněn využít služeb dopravce dle své volby,

popř. dle volby Kupujícího učiněné v objednávce, pokud je taková možnost volby Kupujícímu dána.

Kupující v této souvislosti souhlasí, aby Prodávající poskytl vybranému přepravci údaje týkající se

Kupujícího, a to v rozsahu nezbytném pro řádné dodání zboží. Za účelem dopravy zboží ke Kupujícímu

je Prodávající povinen zboží dostatečným způsobem zabalit a zabezpečit. Prodávající je povinen zboží

pro účely dopravy ke Kupujícímu pojistit. Dopravné, balné a pojistné je součástí kupní ceny a cena

zboží o něj bude navýšena a hradí je Kupující, a to v částce určené Prodávajícím, která je uvedena v

internetovém obchodu, a se kterou Kupující vyslovuje zasláním své objednávky souhlas. Pokud je

zboží zasíláno na základě žádosti Kupujícího mimo Českou republiku, garantuje Prodávající jeho stav a

pojištění výhradně po dobu, kdy se toto zboží nalézá na území České republiky, jinak veškerá další

rizika spojená s dopravou nese Kupující.

b) osobním dodáním v provozovně Prodávajícího s tím, že Prodávající bude Kupujícího informovat o

možnosti vyzvednutí zboží v prodejně Prodávajícího. Prodávající není povinen zboží vydat Kupujícími

v provozovně Prodávajícího, dokud nedojde k zaplacení kupní ceny zboží.

V případě, kdy je Kupující povinen dle učiněné objednávky převzít zboží v provozovně Prodávajícího,

přičemž toto zboží nepřevezme do 14 dnů od výzvy Prodávajícího k odběru zboží, popř. dodatečné

lhůtě poskytnuté ve výzvě Prodávajícího, Kupní smlouva vztahující se k tomuto zboží marným

uplynutím této lhůty zaniká, pokud nebyla uhrazena kupní cena. V případě, že kupní cena byla

uhrazena, dodá Prodávající Kupujícímu zakoupené zboží na dobírku, a to na náklady Kupujícího,

přičemž kupní cena zboží bude Prodávajícím navýšena o dopravné, pojistné, balné, administrativní

poplatek ve výši 200,- Kč a o náklady na skladné za uskladnění zboží na prodejně Prodávajícího ve výši

10,- Kč za každý i započatý den překračující 14. den uskladnění. Pokud není dodání na dobírku možné,

Kupní smlouva taktéž zanikne, a to 15. dnem od výzvy Prodávajícího k odběru zboží, popř. uplynutím

dodatečné lhůty poskytnuté ve výzvě Prodávajícího. Stejně tak Kupní smlouva zanikne, pokud je

dodání zboží na dobírku možné, ale Kupující zboží řádně nepřevezme a zboží se vrátí zpět

Prodávajícímu – v takovém případě Kupní smlouva zaniká okamžikem vrácení zboží zpět

Prodávajícímu. V případě, kdy Kupní smlouva dle tohoto článku VOP z jakéhokoli důvodu zanikne, a

Prodávajícímu vznikly s takovou Kupní smlouvou náklady, a to zejména, nikoliv však výlučně, ve

vztahu k nutnosti výroby zboží, objednání zboží, personifikace zboží, apod., je Kupující povinen

takové náklady Prodávajícímu zcela nahradit, včetně úhrady administrativního poplatku ve výši 200,-

Kč a nákladů na skladné za uskladnění zboží na prodejně Prodávajícího ve výši 10,- Kč za každý i

započatý den překračující 14. den uskladnění, přičemž tyto nároky je Prodávající oprávněn

jednostranně započíst proti nároku Kupujícího na vrácení kupní ceny, pokud byla uhrazena.

Více o způsobech dopravy naleznete v kategorii Doprava a poštovné.

V.2 Společná ustanovení pro jednotlivé způsoby dodání zboží

Zboží označené jako „Skladem“ je Prodávajícím expedováno k dodání zpravidla do 10 pracovních dnů

ode dne uzavření Kupní smlouvy v případě úhrady kupní ceny dobírkou, nebo do 10 pracovních dnů

ode dne připsání úhrady kupní ceny na účet Prodávajícího. Prodávající si vyhrazuje v odůvodněných

případech z technických nebo provozních důvodů prodloužit tuto lhůtu až na 20 pracovních dnů, o

čemž se zavazuje informovat Kupujícího.

Zboží, které není označené „Skladem“ je Prodávajícím expedováno k dodání ve lhůtě uvedené v

Elektronickém obchodu Prodávajícího u příslušného zboží nebo ve lhůtě sjednané mezi Kupujícím a

Prodávajícím.

Vyžaduje-li to povaha zboží nebo určuje-li takovou povinnost kogentní norma obecně závazných

právních předpisů nebo bylo-li tak mezi Kupujícím a Prodávajícím ujednáno v Kupní smlouvě, je

Prodávající povinen jako součást dodávky zboží dodat Kupujícímu takovou dokumentaci a doklady

vztahující se k dodávanému zboží, které jsou nezbytné k řádnému převzetí a užívání zboží.

V případě, kdy Prodávající dodá Kupujícímu větší množství zboží, než bylo ujednáno, je Kupní smlouva

uzavřena i na přebytečné množství zboží, ledaže buď Kupující bez zbytečného odkladu, nejpozději

však do 5 dnů ode dne dodání zboží, zboží odmítl, nebo Prodávající bez zbytečného odkladu po tomto

zjištění na toto Kupujícího upozornil a vyzval jej k vrácení přebytečného zboží. Přebytečné zboží je ve

výše uvedených případech Kupující povinen vrátit do sídla Prodávajícího, a to bez zbytečného

odkladu a na své náklady.

Pokud je to technicky možné, může Prodávající na žádost Kupujícího a na náklady Kupujícího zboží

objednané Kupujícím rozdělit do více samostatných zásilek. V případě rozdělení objednaného zboží

na více zásilek z důvodů na straně Prodávajícího, zejména z důvodu nedostatku zboží na skladě, jsou

náklady na přepravu zboží Kupujícímu hrazeny Kupujícím toliko jednou a ostatní náklady na přepravu

nese Prodávající.

V případě, že je z důvodů na straně Kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným

způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je Kupující povinen uhradit Prodávajícímu náklady s tímto

spojené.

Jediným majitelem zboží je společnost Mexcafe Co ID: NV20031234747

Prodávající nabízí zboží které nemusí být v jeho vlastnictví pouze zprostředkuje prodej tohoto zboží a zajistí potřebné doklady ( Faktury od majitele zboží) dále  Kupujícímu garantuje případnou reklamaci a potřebnou komunikaci.VI. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVYOdstoupení od smlouvy je odlišně upraveno pro Kupujícího spotřebitele, pro Kupujícího podnikatele

a pro Prodávajícího.

Prodávající si vyhrazuje právo možnosti odstoupení od Kupní smlouvy v těchto případech:

a) došlo-li k vytvoření a/nebo potvrzení objednávky zjevnou systémovou poruchou počítačové sítě,

softwarovou chybou nebo selháním lidského faktoru,

b) byla-li objednávka vyhotovena na zjevně pochybnou či neexistující doručovací adresu,

c) byla-li objednávka učiněna jinou osobou, než které náleží příslušný uživatelský účet, nebo byla

učiněna z uživatelského účtu založeného jiným Kupujícím za účelem překročení maximálního

možného limitu objednatelného zboží,

d) byla-li objednávka učiněna za zjevně spekulativním účelem s tím, že vůle Kupujícího zboží odebrat

není vážná a toto je podloženo opakovaným předchozím odstoupením Kupujícího od smlouvy bez

udání relevantního důvodu,

e) byla-li objednávka učiněna Kupujícím, který již v minulosti porušil své povinnosti vůči

Prodávajícímu,

f) je-li objednané zboží již vyprodáno a nelze jej nahradit kvalitativně a cenově rovnocenným zbožím,

e) má-li být zboží nejprve dodáno třetí osobou Prodávajícímu, a tato třetí osoba není schopna

předmětné zboží Prodávajícímu dodat,

f) pokud se již zboží nevyrábí nebo nedodává, výrazným způsobem se změnila cena zboží dodávaného

dodavatelem Prodávajícího, zboží je dlouhodobě nedostupné nebo omylem či administrativní chybou

byla v internetovém obchodu uvedena chybná kupní cena.,

g) pokud nebyla vystavená zálohová faktura dle článku IV. bod 4 těchto VOP uhrazena ani ve lhůtě 14

dnů ode dne jejího odeslání Kupujícímu, popř. ani v další dodatečné lhůtě poskytnuté Prodávajícím,

pokud se rozhodne takovou dodatečnou lhůtu poskytnout.

V případě, že některá z výše uvedených skutečností uvedených pod body a) až f) nastane, bude

Prodávající neprodleně kontaktovat Kupujícího za účelem dohody o dalším postupu ve věci. V

případě, že Kupující již zaplatil kupní cenu nebo její část a k uzavření Kupní smlouvy nedojde, bude

mu kupní cena nebo její část vrácena zpět.

Kupující spotřebitel je zejména oprávněn odstoupit od Kupní smlouvy uzavřené při použití Prostředků

komunikace na dálku (což rovněž zahrnuje internetový obchod) bez uvedení důvodu a bez jakékoli

sankce v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku, a to s výjimkou případů

uvedených v ustanovení § 1837 občanského zákoníku. Prodávající zdůrazňuje, že v souladu s

ustanovením § 1837 písm. b) občanského zákoníku není Kupující spotřebitel oprávněn od Kupní

smlouvy odstoupit tehdy, pokud v období od doručení objednávky Kupujícímu a dodáním zboží dojde

na komoditní burze NYMEX/COMEX v New York, USA, k podstatné výchylce ceny výchozí suroviny

sloužící k výrobě objednaného zboží, přičemž podstatnou výchylkou se pro tyto účely rozumí výchylka

v rozmezí +/- 1 % ceny suroviny. Prodávající dále zdůrazňuje, že v souladu s ustanovením § 1837

písm. d) občanského zákoníku není Kupující spotřebitel oprávněn od Kupní smlouvy odstoupit tehdy,

pokud zboží bylo upraveno podle přání Kupujícího nebo pro jeho osobu. Odstoupení na sběratelské mince není možné vzhledem k její povaze sběratelství a spekulace.

Odstoupení od Kupní smlouvy je Kupující spotřebitel povinen učinit na formuláři, který tvoří přílohu

těchto VOP.

Odstoupení od smlouvy musí být učiněno ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni, kdy bylo

Kupujícím spotřebitelem, nebo jím určenou třetí osobou (jinou než dopravce), převzato zboží.

Převzetím zboží se pro účely těchto VOP rozumí okamžik, kdy se zboží dostane do dispozice

Prodávajícího, tedy den uložení zboží na poště, pokud nebyl Kupující jako adresát zastižen, nebo den

následující po dni, kdy Kupující obdrží informaci Prodávajícího o tom, že jím objednané zboží je

možné vyzvednout na prodejně Prodávajícího, pokud byl sjednán tento způsob sjednání zboží. Pro

určení okamžiku převzetí zboží není rozhodný okamžik, kdy si Kupující uložené zboží následně

vyzvedne na poště či prodejně Prodávajícího. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této

smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty poštou na adresu

Prodávajícího, nebo odstoupení od smlouvy doručit osobně na jakoukoliv prodejnu Prodávajícího či

do jeho sídla.

Odstoupí-li Kupující spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá Prodávajícímu bez zbytečného odkladu,

nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel na adresu sídla

Prodávajícího, a to pokud možno v originálním balení, včetně obalu zboží. Náklady spojené s

navrácením zboží v rámci odstoupení od smlouvy nese Kupující spotřebitel.

Odstoupí-li Kupující spotřebitel od Kupní smlouvy, Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní

prostředky spotřebiteli dříve, než mu spotřebitel zboží předá nebo je zboží doručeno do prodejního

místa Filius Investments SE.

Odstoupí-li Kupující spotřebitel od smlouvy, vrátí mu Prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději

do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které

od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem. Prodávající vrátí spotřebiteli přijaté peněžení

prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud by s tím Kupující spotřebitel souhlasil a pokud by mu

tím nevznikly další náklady.

Jestliže Kupující spotřebitel zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který Prodávající nabízí,

vrátí Prodávající Kupujícímu spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu

nabízenému způsobu dodání zboží.

Kupující spotřebitel odpovídá za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným

způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho

funkčnosti.

Možnost odstoupení od Kupní smlouvy dle § 1829 odst. 1 občanského zákoníku však nelze chápat

jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Kupující spotřebitel, v případě využití práva na odstoupení

od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí Prodávajícímu vydat vše, co na základě Kupní smlouvy

získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno nebo spotřebováno), musí

Kupující spotřebitel poskytnout Prodávajícímu peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již

nemůže být vydáno. Pokud je vrácené zboží pouze poškozeno, může Prodávající uplatnit vůči

Kupujícímu spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst tento svůj nárok oproti nároku Kupujícího

na vrácení kupní ceny. Pokud Kupující učinil nabídku na uzavření Kupní smlouvy a/nebo uzavřel Kupní

smlouvu nedbale, bez vážného úmyslu či bez potřebného rozmyslu a opatrnosti, a odstoupením

Kupujícího od Kupní smlouvy vznikla Prodávajícímu škoda, zejména tím, že se jedná o zboží, které byl

Prodávající objednat u třetí osoby, může Prodávající uplatnit vůči Kupujícímu spotřebiteli právo na

náhradu škody a započíst tento svůj nárok oproti nároku Kupujícího na vrácení kupní ceny.

Prodávající Kupujícímu spotřebiteli v takovém případě vrátí jen kupní cenu včetně nákladů na dodání

zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží sníženou o částku

odpovídající náhradě škody.

Na kupní cenu, která má být Kupujícímu spotřebiteli i Kupujícímu podnikateli vrácena, může

Prodávající započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží.VII. PŘECHOD NEBEZPEČÍ ŠKODY NA VĚCI A VÝHRADA VLASTNICTVÍ


Nebezpečí škody na zboží přechází na Kupujícího spotřebitele okamžikem převzetí zboží, a to buď v

prodejně Prodávajícího, nebo od přepravce.

Nebezpečí škody na Kupujícího podnikatele přechází okamžikem převzetí zboží v prodejně

Prodávajícího nebo okamžikem předání věci vybranému přepravci pro přepravu zboží Kupujícímu do

místa určeného v objednávce Kupujícího. Prodávající splní svoji povinnost odevzdat zboží Kupujícímu

jeho předáním vybranému přepravci pro přepravu zboží Kupujícímu, a umožněním Kupujícímu

uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči vybranému přepravci.

Zboží zůstává ve vlastnictví Prodávajícího až do úplného zaplacení kupní ceny Kupujícím.

ČÁST 2. – REKLAMAČNÍ ŘÁD


I. ÚVODNÍ USTANOVENÍTento reklamační řád platí pro nákup jakéhokoliv zboží dle Kupní smlouvy.

Reklamační řád blíže specifikuje práva a povinnosti Prodávajícího a Kupujícího, kterým může být

fyzická nebo právnická osoba, a to podnikatel nebo spotřebitel, jak je vše definováno v části 1. těchto

VOP.

Záruka dle tohoto reklamačního řádu se vztahuje na zboží, jež bylo zakoupeno na základě Kupní

smlouvy, a jehož reklamace byla uplatněna v záruční době.


II. ROZPOR S KUPNÍ SMLOUVOUa) Kupující spotřebitel

Nároky Kupujícího spotřebitele se řídí zejména ustanoveními občanského zákoníku.

Pokud Kupující spotřebitel při převzetí zboží (převzetím se rozumí okamžik převzetí zboží Kupujícím

na prodejně Prodávajícího nebo okamžik převzetí zboží Kupujícím od přepravce) zjistí poškození

dodaného zboží (tj. jakoukoli vadu zboží), jakýkoliv rozdíl mezi dodacím listem, daňovým dokladem

(fakturou) a skutečně dodaným zbožím, nebo jakýkoli rozdíl mezi označením zboží uvedeném na

dodacím listu nebo faktuře a skutečně dodaným zbožím (zejména v jakosti, míře, množství nebo v

bezvadnosti zboží), nebo neobdržel se zásilkou správně vyplněný dodací list nebo fakturu,

doporučujeme bez zbytečného odkladu po převzetí zboží prokazatelným způsobem kontaktovat

Prodávajícího, za účelem odstranění takovýchto vad.

V případě Kupujícího spotřebitele se rozpor s Kupní smlouvou, který se objevil do 6 měsíců ode dne

převzetí zboží, považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci

nebo pokud se neprokáže opak. V případě, že zboží při převzetí Kupujícím spotřebitelem nebude ve

shodě s Kupní smlouvou, má Kupující spotřebitel právo na to, aby Prodávající bezplatně a bez

zbytečného odkladu zboží uvedl do stavu odpovídajícího Kupní smlouvě, a to podle požadavku

Kupujícího spotřebitele buď výměnou zboží, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může

Kupující spotřebitel požadovat přiměřenou slevu z ceny zboží nebo od smlouvy odstoupit.

V případě, že Kupující spotřebitel o rozporu s Kupní smlouvou věděl v okamžiku převzetí zboží a toto

zboží i přes toto převzal bez výhrad nebo v případě, že rozpor s Kupní smlouvou sám způsobil, nemá

Kupující spotřebitel nárok na bezplatné uvedení zboží do souladu s Kupní smlouvou.

b) Kupující podnikatel

Kupující podnikatel je povinen prohlédnout zboží podle možnosti co nejdříve po přechodu nebezpečí

škody na zboží. Jestliže Kupující podnikatel zboží neprohlédne nebo nezařídí, aby bylo prohlédnuto v

době přechodu nebezpečí škody na zboží, může uplatnit nároky z vad zjistitelných při této prohlídce,

jen když prokáže, že tyto vady mělo zboží již v době přechodu nebezpečí škody na zboží.

Prodávající odpovídá za vadu, kterou má zboží v okamžiku, kdy přechází nebezpečí škody na zboží na

Kupujícího podnikatele, i když se vada stane zjevnou až po této době. Prodávající odpovídá rovněž za

jakoukoli vadu, jež vznikne po době přechodu nebezpečí škody na věci, jestliže je způsobena

porušením jeho povinností.

Pokud Kupující podnikatel zjistí poškození zboží, jakýkoliv rozdíl mezi dodacím listem, daňovým

dokladem nebo fakturou a skutečně dodaným zbožím (zejména v množství, jakosti a provedení), je

povinen bez zbytečného odkladu tuto skutečnost oznámit Prodávajícímu.III. ZÁRUKA ZA JAKOST A ODPOVĚDNOST ZA VADY PRODANÉ VĚCI (ZÁRUKA)Záruční doba počíná běžet ode dne převzetí zboží Kupujícím.

Není-li na faktuře, na dodacím listu, a ani v Elektronickém obchodě, v souladu se zákonem vyznačena

u položky zboží záruční doba v jiné délce, poskytuje Prodávající na zboží záruku v délce 24 měsíců od

převzetí zboží Kupujícím.

Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby, kdy Kupující po skončení opravy byl

povinen zboží převzít, se do záruční doby nepočítá.

V případě výměny zboží počíná běžet nová záruční doba okamžikem převzetí nového zboží.

IV. NEMOŽNOST UPLATNĚNÍ ZÁRUKY

Záruka se nevztahuje a nelze ji uplatnit v následujících případech:

po uplynutí záruční doby;

opotřebení zboží způsobené jejím obvyklým užíváním;

mechanického poškození, poškození způsobeného neodbornou instalací, neodborným zacházením či

obsluhou nebo zanedbáním běžné péče;

zboží bylo poškozeno používáním nebo údržbou v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentech

u zboží prodávaného za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána;

u použitého zboží, neodpovídá Prodávající za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení,

které mělo zboží při převzetí Kupujícím;

byly-li použity podle smlouvy při výrobě zboží věci předané Kupujícím, neodpovídá Prodávající za

vady zboží, které byly způsobeny použitím těchto věcí, jestliže Prodávající při vynaložení odborné

péče nemohl odhalit nevhodnost těchto věcí pro výrobu zboží nebo na ni Kupujícího upozornil, avšak

Kupující trval na jejich použití;

Prodávající neodpovídá za vady zboží, o kterých Kupující v době uzavření smlouvy věděl nebo s

přihlédnutím k okolnostem, za nichž byla smlouva uzavřena, musel vědět, ledaže se vady týkají

vlastností zboží, které zboží mělo mít podle smlouvy.V. POSTUP PŘI UPLATNĚNÍ A VYŘIZOVÁNÍ REKLAMACEa) Kupující spotřebitel

Povinnosti kupujícího při převzetí zásilky:

Kupující při příchodu zásilky má povinnost zkontrolovat zda obal zásilky je neporušený. V případě pochybností nebo zda je obal porušený odmítnout tuto zásilku převzít.

Kupující převzatou zásilku před otevřením zváží celou zásilku na certifikované váze a pořídí o tom fotografii kterou uschová pro případnou reklamaci.

Přísný zákaz používání jakékoliv destruktivní metody k ověřování pravosti. K ověřování ryzosti lze použít přístroje jako spektrometr nebo jiné nedestruktivní metody. Zákaz použití lámání, škrábání do drahých kovů kyseliny atd… Doporučujeme navštívit pro ověření pravosti puncovní úřad ČR který provede ověření ryzosti.

Postup reklamace zásilky

Při reklamaci ryzosti nebo kvality drahých kovů je kupující povinen dodat prodávajícímu
Kompletní balení ( obálka, ochranné obaly a vše co obsahovala zásilka)
Reklamované zboží
Přesnou specifikaci reklamace
Fotodokumentaci na které je vidět že zásilka nebyla porušena a přesná váha zásilky.
Bez uvedených podkladů není možné provést reklamaci a reklamace nebude možné vyhovět.Kupující spotřebitel doručí na vlastní náklady a riziko reklamované zboží na adresu kterékoliv z

provozoven Prodávajícího, nejlépe však do provozovny Prodávajícího.

Prodávající dále doporučuje předložit zároveň se zbožím záruční list, dodací list

nebo fakturu, a to za účelem urychlení reklamačního řízení, Kupující je však vždy povinen prokázat, že

zboží zakoupil u Prodávajícího. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned,

ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle

druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. O uplatnění reklamace sepíše

pracovník s Kupujícím spotřebitelem Doklad o převzetí reklamace, ve kterém uvede popis

reklamované vady, způsob a termín vyřízení reklamace.

Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena nejpozději do 30 kalendářních dnů, pokud

nebude s Kupujícím spotřebitelem dohodnuta lhůta delší. Třicetidenní lhůta pro vyřízení reklamace

začíná běžet dnem následujícím po uplatnění reklamace Kupujícím spotřebitelem. Po uplynutí této

lhůty má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.

Po vyřízení reklamace dostane Kupující jedno vyhotovení Dokladu o převzetí reklamace, ve kterém

bude uvedeno, jakým způsobem byla reklamace vyřízena. Další případné reklamace vyměněného

zboží bude Kupující spotřebitel uplatňovat na základě tohoto Dokladu.

V případě, že při posouzení reklamované vady Prodávající zjistí, že reklamace není důvodná, sdělí

tuto skutečnost Kupujícímu spotřebiteli bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od

uplatnění reklamace. V případě, že posoudí reklamaci jako nedůvodnou, uvede tuto skutečnost v

Dokladu o převzetí reklamace.

V případě oprávněné reklamace má Kupující spotřebitel nárok na úhradu nutných nákladů, které mu

vznikly v souvislosti s uplatněním práv z odpovědnosti za vady.

Jednotlivé nároky Kupujícího spotřebitele z odpovědnosti za vady se odvozují od skutečnosti, zda

reklamovanou vadu lze nebo nelze odstranit.

(i) vady odstranitelné

Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má Kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna, a

Prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Není-li to v případě vady u

reklamovaného zboží, která je jinak odstranitelná, vzhledem k její povaze neúměrné, může Kupující

spotřebitel požadovat výměnu zboží, nebo týká-li se vada jen součásti zboží, výměnu této součásti.

Není-li takový postup možný, může Kupující žádat přiměřenou slevu z ceny zboží nebo od smlouvy

odstoupit.

Právo na výměnu zboží nebo odstoupení od smlouvy má Kupující též v případě, že se jedná o vady

odstranitelné, ale pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vyskytujících se vad

nemůže Kupující zboží řádně užívat. Větším výskytem vady je myšleno 3. oprávněná a uznaná

reklamace stejného druhu, nebo 4. oprávněná a uznaná reklamace různého druhu.

(ii) vady neodstranitelné

Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání řádnému užívání zboží jako zboží bez vady, má

Kupující právo na výměnu zboží za nové nebo může od smlouvy odstoupit. Jde-li o vadu

neodstranitelnou, která však nebrání řádnému užívání zboží a Kupující spotřebitel nepožaduje jeho

výměnu, má právo na přiměřenou slevu z ceny zboží nebo může od smlouvy odstoupit.

b) Kupující podnikatel

Kupující podnikatel je povinen prokazatelným způsobem oznámit vadu zboží Prodávajícímu bez

zbytečného odkladu poté, co ji zjistil.

Kupující podnikatel doručí na vlastní náklady a riziko reklamované zboží na adresu kterékoliv z

provozoven Prodávajícího, nejlépe však do sídla Prodávajícího. Kupující podnikatel je povinen zboží k

reklamaci dodat včetně příslušenství a pokud možno v původním nebo náhradním obalu. Prodávající

dále doporučuje předložit zároveň se zbožím záruční list, dodací list nebo fakturu, a to za účelem

urychlení reklamačního řízení, Kupující je však vždy povinen prokázat, že zboží zakoupil u

Prodávajícího.

Pracovník reklamačního oddělení posoudí reklamovanou vadu a rozhodne o důvodnosti reklamace a

o tom, zda se jedná o podstatné porušení smlouvy či nepodstatné, pokud je to možné ihned, jinak v

době přiměřené závažnosti a rozsahu vady. O uplatnění reklamace sepíše pracovník Prodávajícího s

Kupujícím podnikatelem Doklad o převzetí reklamace, ve kterém uvede popis reklamované vady,

způsob a termín vyřízení reklamace.

V případě, že při posouzení reklamované vady společnost Prodávající zjistí, že reklamace není

důvodná, sdělí tuto skutečnost Kupujícímu podnikateli bez zbytečného odkladu, nejpozději však do

30 dnů od uplatnění reklamace. V případě, že posoudí reklamaci jako nedůvodnou, uvede tuto

skutečnost v Dokladu o převzetí reklamace.

Jednotlivé nároky Kupujícího podnikatele z odpovědnosti za vady se odvozují od skutečnosti, zda

dodáním reklamovaného zboží s vadou byla smlouva porušena podstatným nebo nepodstatným

způsobem.

(i) podstatné porušení smlouvy

Smlouva je porušena podstatným způsobem v případě, že zboží má vady neodstranitelné nebo větší

množství vad, které brání jeho řádnému užívání. V takovém případě může Kupující podnikatel:

a) požadovat odstranění vad dodáním náhradního zboží za zboží vadné, dodání chybějícího zboží a

požadovat odstranění právních vad,

b) požadovat odstranění vad opravou zboží, jestliže vady jsou opravitelné,

c) požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo

d) odstoupit od smlouvy.

Volbu mezi shora uvedenými nároky má Kupující podnikatel pouze pokud ji provede v oznámení vad

při uplatnění reklamace nebo do 2 dnů po tomto oznámení. Takto provedenou volbu nemůže

Kupující podnikatel bez souhlasu Prodávajícího již měnit. Jestliže Kupující podnikatel neprovede svoji

volbu nároků ve výše uvedené lhůtě, má nároky z vad zboží jako při nepodstatném porušení smlouvy.

(ii) nepodstatné porušení smlouvy

Smlouva je porušena nepodstatným způsobem v případě, že zboží má vady odstranitelné nebo větší

množství vad, které nebrání jeho řádnému užívání. V takovém případě může Kupující podnikatel:

a) požadovat dodání chybějícího zboží a odstranění ostatních vad zboží nebo

b) požadovat slevu z kupní ceny.

Ostatní vady je Prodávající povinen odstranit podle své volby opravou zboží nebo dodáním

náhradního zboží.

Přiměřená lhůta pro odstranění vad zboží činí 30 kalendářních dnů. V odůvodněných případech může

být přiměřená lhůta stanovena Prodávajícím odlišně. Jestliže Kupující podnikatel bez zbytečného

odkladu po oznámení lhůty nesdělí Prodávajícímu svůj nesouhlas, má se za to, že byla stanovena

dohodou. Neodstraní-li Prodávající vady ve výše uvedené lhůtě (nebo lhůtě stanovené dle výše

uvedeného), může Kupující podnikatel požadovat slevu z kupní ceny nebo od smlouvy odstoupit.

Odstoupit od smlouvy může Kupující podnikatel pouze v případě, že na svůj úmysl upozorní

Prodávajícího při stanovení lhůty pro odstranění vady nebo v přiměřené lhůtě před odstoupením od

smlouvy. Takto provedenou volbu nemůže Kupující podnikatel bez souhlasu Prodávajícího měnit.

Kupující podnikatel nemůže odstoupit od smlouvy, jestliže vady včas neoznámil Prodávajícímu.

K odstoupení od smlouvy nedojde, jestliže Kupující podnikatel nemůže vrátit zboží ve stavu, v jakém

je obdržel s výjimkou případů, jestliže nemožnost vrácení zboží ve stavu v jakém je obdržel není

způsobena jednáním nebo opomenutím Kupujícího podnikatele, nebo jestliže ke změně stavu zboží

došlo v důsledku prohlídky řádně vykonané za účelem zjištění vad zboží.

Pokud došlo ke snížení hodnoty vráceného zboží (došlo k částečnému spotřebování či opotřebování

zboží), je Kupující podnikatel povinen poskytnout Prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z

uvedeného použití zboží prospěch. Prodávající je v tomto případě oprávněn započíst hodnotu

opotřebení či spotřebování zboží vůči nároku Kupujícího podnikatele na vrácení kupní ceny. Kupní

cena je pak Kupujícímu podnikateli vyplacena v částce snížené o hodnotu opotřebení či spotřebování

zboží.

Dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vykonává

Česká obchodní inspekce (www.coi.cz), IČ: 00020869, se sídlem Praha 2, Štěpánská, 567/15, PSČ 120

00, která je taktéž příslušná k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z Kupní smlouvy.VI. REKLAMACE ZBOŽÍ POŠKOZENÉHO PŘEPRAVOUV případě doručení zásilky obsahující zboží Kupujícímu, která je viditelně poškozena, má Kupující

právo odmítnout převzetí zásilky s udáním důvodu poškození obalu. Pokud ji i přesto přijme nebo

zjistí poškození zboží po odstranění obalu, doporučujeme Kupujícímu, pro vyloučení případných

pochybností a možného zamítnutí reklamace Prodávajícím Kupujícímu, aby bez zbytečného odkladu

po převzetí zboží, maximálně ve lhůtě 3 pracovních dnu od převzetí zboží nahlásil škodu příslušnému

dopravci, a sepsal s ním protokol o poškození zboží. Na základě tohoto písemného protokolu o

poškození zboží a výsledku šetření dopravce rozhodne Prodávající o oprávněnosti reklamace. V

případě prodlení Kupujícího s nahlášením vady zboží poškozeného přepravou pozbývá Kupující

veškeré nároky s tím spojené, které by mohl uplatnit vůči Prodávajícímu.VII. ÚČTOVÁNÍ SKLADNÉHO ZA NEVYZVEDNUTÉ ZBOŽÍPokud si Kupující nevyzvedne vyřízenou reklamaci do 30 dnů od vyřízení reklamace, bude mu

účtováno skladné ve výši 25,- Kč za každý započatý den nevyzvednutí zboží od ukončení opravy.

Pokud si však Kupující zboží nevyzvedne ani do doby, kdy výše skladného převýší cenu

reklamovaného zboží, bude toto zboží použito na úhradu skladného.


ČÁST 3. – SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

I. SPOLEČNÁ USTANOVENÍ


Pokud není stanoveno dále jinak, platí tato část VOP i pro všechny předcházející části VOP.

II. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮProdávající bude v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně

některých zákonů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) shromažďovat informace o Kupujících,

které budou uvedeny v objednávce učiněné Kupujícím, a to po celou dobu existence Prodávajícího,

popř. jeho právního nástupce. Údaje budou shromažďovány v nezbytném rozsahu pouze k interním

evidenčním účelům Prodávajícího, a to zejména za účelem usnadnění komunikace a další spolupráce

s Kupujícím.

Prodávající bude s poskytnutými osobními údaji nakládat plně v souladu se zákonem o ochraně

osobních údajů. Osobní údaje bude Prodávající poskytovat a předávat pouze státním orgánům, a to

pouze na základě jejich vyžádání nebo v souvislosti s jeho povinností vyplývající z právních předpisů

závazných na území České republiky. Kupující může osobní údaje měnit nebo požádat o jejich výmaz

na základě písemné žádosti zaslané Prodávajícímu.III. COOKIES, UŽITÍ MARKETINGOVÝCH NÁSTROJŮ A OBCHODNÍ SDĚLENÍElektronický obchod využívá funkcí, které mohou ukládat soubory tzv. cookies do počítače nebo

jiného koncového zařízení, přes které Kupující tento Elektronický obchod navštěvuje. Ukládání

soborů cookies je možné odmítnout vypnutím jejich ukládání prostřednictvím uživatelského

nastavení prohlížeče.

Současně Elektronický obchod může využívat telemetrických nástrojů pro marketingové účely a

zpracovávaná data neobsahují osobní údaje Kupujících.

Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem

Prodávajícího na elektronickou adresu Kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení

Prodávajícím na elektronickou adresu Kupujícího. Kupující je oprávněn tento souhlas kdykoliv

odvolat.


IV. STÍŽNOSTI A ŘEŠENÍ SPORŮVyřizování stížností spotřebitelů zajištuje Prodávající prostřednictvím e-mailu info@zlatoproradost.cz

Informaci o vyřízení stížnosti Kupujícího zašle Prodávající na elektronickou adresu Kupujícího.

Stížnosti je případně možné řešit i telefonicky nebo písemně na kontaktních údajích uvedených v

článku 1. bod I. těchto všeobecných smluvních podmínek.

Veškerá ustanovení a právní vztahy vyplývající z Kupní smlouvy uzavírané mezi Prodávajícím a

Kupujícím se řídí právním řádem České republiky, zejména ustanoveními občanského zákoníku v

platném znění. V případě sporu se Prodávající a Kupující zavazují učinit vše pro smírné vyřešení

daného sporu. Prodávající se zavazuje usilovat přednostně o mimosoudní řešení sporů s Kupujícím.

Prodávající a Kupující se dohodli, že spory vzniklé na základě nebo v souvislosti s uzavřenou Kupní

smlouvou, jejíž přílohu tvoří tyto všeobecné obchodní podmínky včetně reklamačního řádu, budou

rozhodovány u obecných soudů. Kupující podnikatel bere na vědomí a souhlasí, že dle ustanovení §

89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění, je pro řešení jakýchkoliv sporů

místně příslušný Okresní soud v Praze .


V. PODNIKÁNÍ PRODÁVAJÍCÍHO A KONTROLNÍ ORGÁNYProdávající prodává zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí

příslušný živnostenský úřad.

Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

Dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vykonává

Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).

Dozor nad dodržováním zákona č. 539/1992 Sb., o puncovnictví a zkoušení drahých kovů vykonává

Puncovní úřad.VI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍProdávající není ve vztahu ke Kupujícímu spotřebiteli vázán žádnými kodexy chování ve smyslu

ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2

občanského zákoníku.

Kupující bere na vědomí, že některé zboží nabízené Prodávajícím je Prodávající nucen v případě

uzavření Kupní smlouvy s Kupujícím závazně objednat u České národní banky, přičemž v případě

zrušení takovéto objednávky Prodávajícího u České národní banky účtuje Česká národní banka

smluvní pokutu. V případě, kdy Prodávající takové zboží pro Kupujícího objedná u České národní

banky, avšak z důvodů na straně Kupujícího bude Prodávající nucen takovou objednávku u České

národní banky zrušit, a v této souvislosti bude Prodávajícímu uložena Českou národní bankou smluvní

pokuta, je Kupující povinen takto uhrazenou smluvní pokutu Prodávajícímu v plné výši nahradit.

Tyto VOP platí ve znění uvedeném na internetových stránkách Prodávajícího v den odeslání

objednávky Kupujícím. Kupující souhlasí a přijímá veškerá ustanovení všeobecných obchodních

podmínek a reklamačního řádu ve znění platném v den odeslání objednávky včetně ceny

objednaného zboží uvedené v internetovém obchodu, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně

dohodnuto jinak. Tyto všeobecné obchodní podmínky a reklamační řád jsou Kupujícímu spotřebiteli

poskytnuty ve formě, která umožňuje jejich archivaci a reprodukci.

Prodávající a Kupující nebudou odpovědni za porušení svých povinností vyplývajících z Kupní

smlouvy, pokud jim v jejich plnění bude bránit případ vyšší moci. Prodávající a Kupující vynaloží

veškeré úsilí, aby minimalizovali jakoukoli škodu způsobenou případem vyšší moci. Vyšší mocí se

rozumí jakákoli nepředvídatelná výjimečná situace či událost mimo kontrolu Prodávajícího nebo

Kupujícího, jež mu brání v plnění jakýchkoli jeho závazků vyplývajících z Kupní smlouvy, nebyla

zapříčiněna chybou nebo nedbalostí na jejich straně a prokáže se, že ji nelze překonat ani s

vynaložením veškeré řádné péče. Nepředvídatelnou výjimečnou situací či událostí se pro účely těchto

všeobecných obchodních podmínek a reklamačního řádu rozumí požáry, války, občanské nepokoje,

stávky, havárie, povodně, záplavy, povětrnostní vlivy a jiné přírodní katastrofy (např. bouře,

zemětřesení, apod.) a opatření státních orgánů (obecně závazné právní předpisy) a další podobné

situace či události, jež mají vliv na schopnost plnění povinností Prodávajícím nebo Kupujícím a jež se

vymykají kontrole a vlivu Prodávajícího nebo Kupujícího nebo které brání z jiných objektivních

důvodů realizaci plnění dle Kupní smlouvy.

V případě doručování písemností mezi Prodávajícím a Kupujícím se za doručovací adresu považují

sídlo Prodávajícího a adresa (případně adresy) Kupujícího uvedená v objednávce.

Platné VOP jsou k dispozici na internetových stránkách www.efise.cz a každý Kupující je při koupi

zboží na tyto upozorněn a má se s nimi možnost seznámit. Prodávající je oprávněn všeobecné

obchodní podmínky a reklamační řád doplňovat či měnit v souvislosti se změnou platných právních

předpisů a v souvislosti se změnou na trhu zboží, které Prodávající nabízí. Starší verze VOP je možné

obdržet na vyžádání u Prodávajícího.

V případě, že některé ustanovení všeobecných obchodních podmínek nebo reklamačního řádu bude

v rozporu se zákonem, použije se zákon. V případě, že některé ustanovení všeobecných smluvních

podmínek nebo reklamačního řádu je nebo se stane neúčinné, zůstávají ostatní ustanovení účinná. V

případě, že některé ustanovení všeobecných smluvních podmínek nebo reklamačního řádu je nebo se

stane neplatným či je nebo bude v rozporu s obecně závaznými právními předpisy, zůstávají ostatní

ustanovení nedotčena a nadále platná. Prodávající i Kupující souhlasí s tím, že taková neplatná

ustanovení budou nahrazena ustanoveními platnými, a to tak, aby se tato nová ustanovení, co

nejvíce blížila smyslu a účelu nahrazených ustanovení.

Pokud vztah mezi Kupujícím a Prodávajícím založený Kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek,

pak si tyto strany sjednávají, že vztah se řídí právem ČR. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele

vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

Tyto VOP jsou platné od 18. Července 2016

Nákupní košík
Přejít nahoru